Aby se stalo koupání radostí

VÅ¡eobecné bezpeÄ?nostní pokyny

 

Je to skvÄ›lé, že je opÄ›t možno se koupat v Labi. PÅ™esto Ä?íhají v takové Å™ece s hojnými proudy různá nebezpeÄ?í. Aby se stal koupací den na Labi krásnou a bezstarostnou oslavou, je nutno dbát následujících základních pravidel:

 

  • Koupejte se bÄ›hem koupacího dne v Labi pouze bÄ›hem pÅ™edem oznámené koupací doby a pouze na vybraných a oficiálních koupaliÅ¡tích, kde se nachází záchranní plavÄ?íci ÄŒeského ÄŒerveného Kříže a nÄ›mecké záchranné organizace DLRG spolu s vodní hlídkou.
  • Každý plavec by se mÄ›l pÅ™ed koupáním informovat u poÅ™adatelů nebo úÄ?astníků znající koupací místo o možných nebezpeÄ?ích, jako jsou napÅ™. proud Å™eky, hlouba vody, mosty a lodní provoz.
  • Ve vodním toku jsou silné a Ä?asto neÄ?ekané proudy, a pÅ™ekvapivé mÄ›lÄ?iny. Plavte proto v Labi nebo jiných Å™ekách pouze, pokud máte dobrou kondici, a jste fit. NepÅ™eceňujte své síly.
  • ChoÄ?te vždy opatrnÄ› do vody. Elegantní skok do vody vede Ä?asto k bolestivým zranÄ›ním a nebo jeÅ¡tÄ› k horšímu. Používejte vždy volnÄ› přístupná a pÅ™ehledná místa. Vyvarujte se kamenného a zarostlého pobÅ™eží, ochranných pásem, zón s rákosím, oblastí s hnízdy a potÄ›rem.
  • Než půjdete do vody, urÄ?ete si pÅ™edem místo, kde Å™eku opÄ›t opustíte. Berte pÅ™i tom zÅ™etel na proud Å™eky.
  • Nepodnikejte nic na vlastní pÄ›st. Myslete na to, že když se koupáte sám, nemůže Vám v případÄ› nouze nikdo pomoct nebo zavolat pomoc.
  • Pozor na pilíře mostu. Tyto pod vodou umístÄ›né podstavce jsou nebezpeÄ?né pÅ™ekážky. MÄ›ní tok proudu (vznikání vírů). To samé platí pro hráze. PÅ™i plavání dodržujte bezpeÄ?nou vzdálenost od tÄ›chto pÅ™ekážek.
  • Dodržujte bezpeÄ?nou vzdálenost (min. 100 metrů) od přístavů, lodÄ›nic, zdymadel, průmyslových zařízení, Ä?erpacích stÄ›n a lodních průplavů.
  • Dávejte pÅ™i plavání pozor na plovoucí a naplavené pÅ™edmÄ›ty a podvodní pÅ™ekážky (napÅ™. vyhozená jízdní kola). Pozor! Hrozí nebezpeÄ?í zranÄ›ní.
  • PÅ™i pádu do vody nebo pÅ™i prvním náznaku vyÄ?erpání zásadnÄ› platí: Plavte po proudu (nikdy proti proudu) na bÅ™eh. PísÄ?iny a mÄ›lÄ?iny jsou v případÄ› vyÄ?erpání důležitá záchranná místa. VezmÄ›te prosím na vÄ›domí: V Ä?ásti Å™eky Labe, kde již působí příliv a odliv, je tok proudu znaÄ?nÄ› zesílen. Nezůstávejte tak dlouho ve vodÄ›. Voda v Å™ece se neohřívá tak rychle jako v jezeÅ™e nebo rybníku. Nepodceňuje nebezpeÄ?í podchlazení. Nafukovací hraÄ?ky do vody, duÅ¡e do pneumatik a nafukovací míÄ?e nejsou žádné pomůcky pro koupání a plavání v Å™ece. PÅ™edevším nafukovací matrace svádÄ›jí k tomu, aby se Ä?lovÄ›k nechal volnÄ› hnát proudem. Tyto pÅ™edmÄ›ty nemají v tekoucích vodách nic co pohledávat.Nepožívejte pÅ™ed koupáním žádný alkohol a nechoÄ?te se koupat ihned po jídle.