Kvalita vody

ZásadnÄ› lze konstatovat, že Å™eka Labe s ohledem na zneÄ?iÅ¡tÄ›ní Å¡kodlivými látkami v podstatÄ› splňuje evropské normy koupacího a plovárenského vodstva. PÅ™itom je zÅ™ejmé, že Labe je Å™eka silnÄ› dynamicky ovlivnÄ›ná. Z tohoto důvodu je pouze nÄ›kolik Å™ek ve Spolkové Republice NÄ›mecka oznaÄ?eno jako koupací a plovárenské vodstvo podle norem EU. Lokální podmínky a zvláštnosti napÅ™. extrémní deÅ¡tÄ›, nebo vyšší teplota vody mohou na urÄ?itých místech Å™eky, která je dlouhá pÅ™es 1000 km, vést k tomu, že mezní hodnoty se ojedinÄ›le zvýší.

 

Od sjednocení NÄ›mecké Spolkové Republiky se stav kvality vody v Å™ece Labe znaÄ?nÄ› zlepÅ¡il. Přírodní samoÄ?isticí procesy v horním a stÅ™edním toku Labe znaÄ?nÄ› zesílily. Stav hodnot kyslíku lze až na oblast v okolí „Tideelbe“ oznaÄ?it jako „dobrý“. To vedlo k tomu, že dnes žije v Å™ece Labe 94 různých druhů ryb (v roce 1992 jich bylo pouze 50). Až na jesetera velkého žijí v Labi vÅ¡echny bývalé druhy ryb.

 

Příkladné je enormní úsilí k výstavbÄ› komunálních Ä?istiÄ?ek na Labi v celkové spádové oblasti: Od roku 1990 bylo na Labi postaveno 239 vÄ›tších komunálních Ä?istiÄ?ek, z toho 61 v ÄŒeské Republice, 177 v NÄ›mecku, a jedna Ä?istiÄ?ka na rakouském přítoku Labe. Díky tomu mají vÅ¡echny obce okolo Labe s více než 20.000 obyvateli k dispozici moderní Ä?istiÄ?ky. Technologické zmÄ›ny v průmyslových podnicích pÅ™ispÄ›ly také ke snížení objemu vypuÅ¡tÄ›ných Å¡kodlivých látek do Å™eky.

 

V rámci koupacího dne na Labi 2005 doporuÄ?ují iniciátoÅ™i akce místním poÅ™adatelům provést kontrolu kvality vody zdravotním úřadem. Ohodnocení výsledků přísluÅ¡nými krajskými a okresními úřady se orientuje podle smÄ›rnic EU pro kvalitu koupacího vodstva. Měřeny budou relevantní hodnoty podle smÄ›rnice EU pro kvalitu koupacího vodstva.