Koupací den na Labi a evropská vodní rámcová směrnice

Do roku 2005 musí vÅ¡echny státy Evropy nahlásit Evropské Unii stav svého vodstva podle evropské vodní rámcové smÄ›rnice. VÅ¡echna vodstva budou rozdÄ›lena do kategorií. S každou kategorií je spojeno nÄ›kolik opatÅ™ení za úÄ?elem zlepÅ¡ení kvality vody a podporu ochrany životního prostÅ™edí. (www.wrl-info.de). VeÅ¡kerá opatÅ™ení k udržení dobrého ekologického stavu evropského vodstva musí být ukonÄ?ena do roku 2015. PÅ™i nedodržení tÄ›chto etapních cílů mohou být uloženy sankce a tresty. Evropská Unie požaduje, aby se Å¡iroká veÅ™ejnost podílela na tÄ›chto opatÅ™eních.

 

Koupací den 2005 je výborná příležitost seznámit veÅ™ejnost s evropskou vodní rámcovou smÄ›rnicí a propagovat plánovaná opatÅ™ení. I když se kvalita vody v Å™ece Labe v posledních letech drasticky zlepÅ¡ila, zbývá jeÅ¡tÄ› hodnÄ› práce. Pomocí koupacího dne na Labi zamýšlíme informovat obyvatele o dosažených opatÅ™eních k dneÅ¡nímu dni a seznámit je blíže s Ä?istou Å™ekou. Koupací den na Labi by mÄ›l být uskuteÄ?nÄ›n v rámci oslavy a jako symbol smíření Ä?lovÄ›ka s tokem Å™eky.